//8690078.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8690078/raw_assets/public/addmark-clean-theme/images/tradeplace-horizontaal.jpg
 

Algemene voorwaarden

Deze website (www.tradeplace.com/nl) wordt u aangeboden door Tradeplace B.V., Evert van de Beekstraat 354, 1118 CZ Schiphol, Nederland ("Tradeplace"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34164260.

Tradeplace biedt deze website aan namens haar gecontracteerde keukenverkopers die de werkelijke producten in de catalogus aanbieden. Het logo van de keukenverkoper die de producten aanbiedt die u bekijkt, bevindt zich linksboven op de Website.

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot de Website. Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden of, waar en dan alleen voor zover uitdrukkelijk gespecificeerd, kunnen deze Gebruiksvoorwaarden vervangen.

Gebruiksvoorwaarden

1. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden
Door de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden. Als u NIET akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dient u de Website NIET te bezoeken of te gebruiken.

2. Wijziging van de voorwaarden
De Gebruiksvoorwaarden en/of de Website kunnen te allen tijde door Tradeplace worden gewijzigd. Dergelijke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden of Website zijn van kracht op het moment van publicatie. Door de Website na een dergelijke publicatie te blijven bezoeken of gebruiken, wordt u geacht dergelijke wijzigingen te hebben geaccepteerd. U wordt geadviseerd om regelmatig de toepasselijke algemene voorwaarden door te nemen.

Tradeplace behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen of wijzigingen of updates aan te brengen met betrekking tot de Website of de content van de Website. Tradeplace behoudt zich het recht voor om de toegang van een persoon tot de Website of tot een deel daarvan te beperken, te weigeren of te beëindigen, met onmiddellijke ingang zonder kennisgeving op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken.

3. Geen persoonlijke informatie
Er wordt geen persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met de Website.

4. Disclaimers
ALLE INFORMATIE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, TEKST, AFBEELDINGEN, AFBEELDINGEN, LINKS EN ANDERE MATERIALEN) OP DE WEBSITE WORDT VERSTREKT “ZOALS DEZE IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. TRADEPLACE EN FABRIKANTEN WIJZEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF GEBRUIKERSINHOUD.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op de Website nauwkeurig, volledig of up-to-date is.

Waar de Website links bevat naar andere websites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links alleen ter informatie verstrekt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites of informatie die u van hen kunt verkrijgen. Wij hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen.

Tradeplace en haar keukenretailpartners zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of om misies in internet-, netwerk- of hostingdiensten en garanderen niet dat de Website vrij is van virussen of andere schadelijke elementen.

5. Limieten van aansprakelijkheid
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, BEPERKT TRADEPLACE HAAR AANSPRAKELIJKHEID ALS VOLGT: IN GEEN GEVAL IS TRADEPLACE AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLG-, PUNITIEVE, SPECIALE OF INCIDENTELE OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN; ZELFS ALS TRADEPLACE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE SCHADE ONTSTAAT ALS GEVOLG VAN FRAUDE OF FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN DOOR TRADEPLACE.

6. Afsluiten van de Website
Tradeplace heeft het exclusieve recht om de Website of een deel daarvan om welke reden dan ook op elk moment zonder kennisgeving of toestemming af te sluiten. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet opslaan of verwijderen van inhoud die op de Website is ingediend.

7. Geografisch beschikbaarheid
De Website kan verwijzingen bevatten naar specifieke diensten die mogelijk niet (direct) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert of garandeert niet dat dergelijke diensten op elk moment beschikbaar zullen zijn in een bepaald land.

8. Hoe u materiaal op de Website kunt gebruiken
Tradeplace en haar keukenretailpartners zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten op de Website en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Die werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

9. Opmerkingen over auteursrecht
Alle aangeboden inhoud is uitsluitend voor informatieve doeleinden. De informatie die op de Website toegankelijk wordt gemaakt, met inbegrip van gegevens, zoals teksten, foto's, grafische voorstellingen en programmeercodes, zijn auteursrechtelijk beschermd. Auteursrechtwetten zijn van toepassing.

10. Alle handelsmerken zijn geregistreerd
De handelsmerken die op de Website worden weergegeven, zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan om ze te gebruiken.

11. Geschillenbeslechting
Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. U gaat akkoord met de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Amsterdam, Nederland, voor alle geschillen, claims of oorzaken van actie die voortvloeien uit, of verband houden met of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website, inclusief geschillen met betrekking tot het bestaan of de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden.

12. Salvatorische clausule
Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en worden de overige bepalingen afgedwongen.

Versie: 14 april 2023